Közösségi szolgálat

Közszolgálat

Mit jelent az iskolai közösségi szolgálat?

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektõl független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

 „Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva. Sajátos értékeket hordoz magában, amely megkülönbözteti a fizetett munkától. Önmagában jó és értékes, egy mód, mellyel képessé tehetjük a társadalom tagjait, hogy aktív szerepet vállaljanak mind tágabb földrajzi, mind szûkebb érdekközösségekben, mely egyidejûleg hasznos a támogatásra szorulóknak és az önkéntes munkát végzõknek is. Az önkéntesség az egyik eszköze az esélyegyenlõség fejlesztésének, hozzájárul a szegénység, a kirekesztõdés csökkentéséhez és a foglalkoztatottság növeléséhez, segíthet a munkanélküliek munkaerõpiacra történõ visszatéréséhez, de nem helyettesítheti a fizetett munkaerõt.”

Milyen törvények értelmében kell az iskolai közösségi szolgálatot elvégezni?

„Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását elõször a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.” (54. Átmeneti és vegyes rendelkezések 97. § 2. bekezdés)

A középiskolában a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

  1. 133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggõ feladatok ellátását. A tanuló osztályfõnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló elõmenetelét rögzítõ dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggõ egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésõbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának idõpontjára.
  2. 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény: "Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. (Az állami vizsgák rendszere 6.§ (4.) bekezdés)
  3. A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet